Status

2020/2021:

De unge henvender sig stadigvæk for at få hjælp til opgaver og vi har heldigvis ikke oplevet, at Corona har ændret på projektet hverken i forhold til registrering af nye unge eller frivillige, koordinering når matchet er etableret eller det reelle arbejde med at få hjulpet den unge med sin opgave eller eksamen. Vi bliver hele tiden bedre til at bruge det ‘online’ rum, der er skabt omkring projektet og i en tid med afstandskrav og restriktioner muliggør det, at vi fortsat kan hjælpe de unge, der har behov for det. 2019/2020:

Vi oplever en stadig stigende tilstrømning af både unge, der har brug for hjælp og frivillige, som ønsker at hjælpe. Vi har fået etableret os som et projekt, der virker, og det bærer frugt - de unge kontakter os selv med deres faglige udfordringer og vi matchet dem hurtigt med den rette frivillige. De unge bliver hele tiden bedre og bedre til at konkretisere, hvad de søger hjælp til og det gør det efterfølgende samarbejde mellem den unge selv og den frivillige lettere. Vi oplever, at rigtig mange frivillige gerne vil hjælpe og gerne vil hjælpe så kvalificeret som muligt, de efterspørger derfor muligheden for at planlægge og strukturere det, de kan byde ind med, hvilket sker bedst ved afstemt omfang og varighed.  Projektforløb med AP. Møller 2018/2019:
Vi etablerer tilbage i sommeren 2018 et samarbejde med AP. Møller Fonden, hvor vi modtager fondsmidler til etablering og opstart af pilotprojektet på Den Digitale Ressourcebank - vi har den grundlæggende idé til projektet og med fondsmidlerne får vi nu muligheden for at afprøve det i praksis. Samtidig er det vigtigt også at få afsøgt mulighederne for eventuel fremtidig opskalering, derfor skal flere forskellige spørgsmål afdækkes:  


  • hvordan skal det primære koncept udformes? 
  • hvilket omfang skal projektet have?
  • hvordan er rekrutteringsmulighederne af unge såvel som frivillige?
  • hvordan etableres og efterfølgende koordineres matchet mellem den unge og den frivillige? 
  • hvilken geografisk rækkevidde ser vi lige nu for projektet, men også fremtidigt?Projektets opnåede resultater i 2018/2019:

Der ender med at være 80 registreringer af unge, der har brug for hjælp og sparring til en opgave eller eksamen, hvilket resulterer i 70 “matches” fordelt på 55 unge. Det vil sige, at der er flere unge, der bruger os mere end én gang - hvilket vidner om, at vores tilgang til de unge og de frivillige samt koordineringen fungerer. Alle 70 “matches” ender med at bestå deres opgave eller eksamen og det er tydeligt, at der er et behov hos de unge for at få netop denne hjælp og sparring. Fordelingen mellem drenge og piger er næsten 50/50 og ligeledes svarer fordelingen af de unges uddannelsesmæssige baggrund til vores egne forventninger til målgruppen om, at det primært er unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser, der gør brug af projektet. Det fremgår også, at primært fag som dansk, matematik og sprogfag er det, som de fleste unge søger hjælp til, men vi oplever også, at flere unge kontakter os med lidt mere snævre fagkombinationer - vi har derfor behov for netop bredden og dybden hos vores frivillige faglige ressourcepersoner.

Rekruttering af de unge og frivillige faglige ressourcer:
Rekrutteringen af de unge vil foregå på to niveauer: fysisk på gadeplan og online på vores sociale medier. Vi præsenterer de unge i boligområdet for Den Digitale Ressourcebanks platform, så de ved, hvor de skal registrere sig, når behovet opstår. Gadeplansarbejdet i forhold til rekruttering af de unge sker i samarbejde med Basen og derudover er der fremstillet opslag til både Kvarterhuset og samtlige opgange på Motalavej. Vi deltager i forskellige arrangementer ude i området og etablerer på den måde en god kontakt til de unge og deres familier. En stor del af vores rekrutteringsstrategi er også at være ‘til stede’ online, så vi laver jævnligt opslag omkring projektet og mulighed for registrering. 

Vores primære fokus i forhold til rekruttering af potentielle frivillige vil ske i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, hvor vi herunder etablerer kontakt til flere af de lokale folkeskoler. Den Digitale Ressourcebank vil kort præsenteres på kommende personalemøder og de ansatte vil orienteres omkring platformen, hvilket vi ser en kæmpe mulighed for at få en masse faglige kompetencer registreret til projektet. Samarbejdet med den unge og de frivillige:

Det er vigtigt at få italesat over for de unge, at projektet virker bedst, hvis de selv at tager initiativ til at kontakte os, når de møder en faglig udfordring, som de ønsker hjælp til, men de skal også gøre sig klart, hvad de helt konkret vil have hjælp til. Der er rigtig mange unge, der har brug for hjælp og der er (heldigvis) rigtig mange frivillige, der gerne vil hjælpe, men det er afgørende at få konkretiseret opgavens omfang og varighed. Det, at de unge selv tager initiativ, viser i høj grad, at de vil deres uddannelse, men også at de tager ansvar for deres egen læring og for at udnytte deres potentiale bedst muligt. Denne ændring sker ikke af sig selv og rekrutteringsindsatsen er stadig båret af rigtig meget og rigtig hårdt gadeplansarbejde, hvor vi dog oplever, at det bliver mere og mere acceptabelt at bede om hjælp. 


Vi bliver af og til, ud over henvendelserne fra “vores” egne unge i området, også kontaktet af flere unge fra både Slagelse, Ringsted og Københavnsområdet, som har hørt om projektet fra andre unge, vores samarbejdspartnere eller via de sociale medier. Det viser med stor tydelighed, at projektet hurtigt vokser i omfang, når det får omtale og at der er masser af unge både i vores egen kommune, men også i andre kommuner i landet, som har brug for den hjælp og sparring, som Den Digitale Ressourcebank tilbyder. De frivillige spiller en væsentlig rolle i forhold til de unge og ikke mindst de unges engagement og forpligtelse. I den fælles relation bliver der sendt et signal om gensidig forpligtelse, hvilket virker, til gengæld er udbyttet for den unge også - udover hjælp og sparring - at kunne tilføje en frivillig, faglig ressource og kompetence til sit eget netværk.


Samarbejdspartnere:
Undervejs i projektperioden drøftes progression og resultater med vores samarbejdspartnere og det var en periode et punkt på Kvarterhusledelsesmøderne, hvor projektets indsats løbende kunne evalueres og justeres. Der er et tæt samarbejde mellem Kvarterhusledelsen, Basen og Slagelse Kommune, som alle bidrager positivt til projektet. Derudover etableres et samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, hvor 10 unge - alle med en drøm at starte deres egen virksomhed - præsenteres for værktøjer til iværksætteri. 


Vi har også etableret et godt og virkelig givtigt samarbejde med den lokale folkeskole, Broskolen i Korsør, som vi undervejs har sparret med i forhold til projektet, relationen til de unge og fremtidsplanerne. Vi har stor gavn af dette samarbejde, hvor en stor del af projektets tilknyttede unge skal afslutte og færdiggøre deres afgangseksamener.


Projektets erfaringer:

Noget andet af det, der er helt essentielt for projektet og for, at det kan lykkes, er relationen til de unge. Vores gadeplansmedarbejderne skal ‘møde’ de unge dér, hvor de står i den faglige udfordring og hurtigt etablere kontakt til den nødvendig støtte, sparring og hjælp. Det er vigtigt, at projektet som udgangspunkt skal være for de unge og det skal derfor være så let gennemskueligt og navigérbart som muligt, så de vil benytte det. Selve koordineringen mellem Den Digitale Ressourcebank, den unge og den frivillige skal altså foregå på et socialt medie for igen at møde den unge dér, hvor de er. 

_____________________________________________________________________________________________________